Obchodní podmínky a návštěvní řád

Obchodní podmínky

 1. Pořadatelem a prodejcem vstupenek na webu www.pavelvitek.cz je Celebrity Management s.r.o., IČ 25112422, se sídlem Karlštejn 136, 267 18
 2. Kontaktní údaje: vstupenky@pavelvitek.cz, telefon 605 226 003
 3. Ceny vstupenek jsou vedeny v Kč včetně 15% DPH. Manipulační poplatek za doručení vstupenek formou cenného psaní je 75Kč.
 4. Možnosti platby za vstupenky
 • online kartou (MasterCard a Visa) na webu www.pavelvitek.cz v sekci vstupenky
 • v hotovosti při osobním vyzvednutí
 • Po přijetí platby si budete moci vytisknout svou eVstupenku, která vám bude doručena emailem. Vaše zakoupené vstupenky si budete moci vytisknout na své tiskárně přes ikonu opravňující k tisku vstupenek. K vytištění eVstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader). Pořadatel neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním této eVstupenky. eVstupenku je nutné uchovávat na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolou jako první. Při opětovném předložení eVstupenky nebo její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží.

5. Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat Pořadatele o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za vstupenku.

6. Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.

7. Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení je zakázáno.

8. Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto Obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.

 • Za zprávu doručenou kupujícímuse považuje e-mail doručený na adresu kupujícího zaregistrovanou na webu pořadatele.
 • Za zprávu doručenou pořadateli se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu vstupenky@pavelvitek.cz
REKLAMAČNÍ ŘÁD, ZÁRUKA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že na smlouvu o koupi vstupenky se dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy uzavřené s pořadatelem. 

Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují

Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak. Informace vydává Pořadatel. Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pořadatel vede aktuální databázi kupujících obsahující osobní údaje poskytnuté kupujícím v rámci nákupu nebo rezervace vstupenek a údajů týkajících se nákupů a plateb kupujícího na webu pořadatele (dále jen "Údaje").

 • Pořadatel je oprávněn zpracovávat Údaje pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek, případně vyplývajících z právních předpisů.
 • Kupující souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn zpracovávat Údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií společně s ostatními osobními, provozními a lokalizačními údaji kupujícího, k jejichž zpracování dal kupující pořadateli souhlas, pro účely nabízení představení pořádaných pořadatelem a nabízení dalších produktů či služeb pořadatele, pro další marketingové či obchodní účely pořadatele, a to v rozsahu v jakém byly Údaje získány v souvislosti s poskytováním služeb pořadatele.
 • Kupující souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn pověřit zpracováním jeho Údajů třetí osobu jakožto zpracovatele.
 • Pořadatel bude zpracovávat Údaje týkající se nákupu vstupenky a platby za ni nebo za rezervaci vstupenek po dobu 5 let od okamžiku zaplacení příslušné vstupenky prostřednictvím webu pavelvitek.cz

Vymezení některých pojmů 

Představení a koncert - kulturní a společenská událost v přesném termínu, na kterou lze koupit Vstupenky prostřednictvím webu pavelvitek.cz provozovaným Pořadatelem

Pořadatel - fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje pořádání Představení a která prodává nebo zprostředkovává prodej Vstupenek na Představení prostřednictvím webu pavelvitek.cz . Pořadatel nabízí vstupenky také prostřednictvím smluvních prodejců jednajících na základě s ním uzavřené příkazní smlouvy. Obchodní podmínky smluvních prodejců se mohou v některých ohledech lišit od obchodních podmínek Pořadatele.

Kupující - je buď spotřebitel (vždy fyzická osoba), nebo podnikatel (fyzická nebo právnická osoba). Spotřebitelem je ten, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Pořadatelem nebo s ním jinak jedná.

Vstupenka - doklad opravňující držitele ke vstupu na Představení. Vstupenka je tištěná na prodejním místě smluvního prodejce Pořadatele. "E-vstupenka" je vstupenka, kterou kupující obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně, a to vždy po objednání a úhradě prostřednictvím internetového obchodu Pořadatele nebo jeho smluvních prodejců. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla. Vstupenka platí výhradně pro uvedený den, hodinu, představení, místo konání, řadu a místo na ní uvedené.

Návštěvní řád

 1. Fotografování a pořizování záznamů nejen ruší ostatní, ale zasahuje i do autorských práv. Proto je zakázáno.
 2. Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.
 3. Každá osoba vstupující na místo konání představení je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování divadla či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 4. Na místo konání představení vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 5. Návštěvníci představení se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technikům divadla, hercům a dalšímu personálu. 
 6. Každá osoba bez rozdílu věku vstupující do divadla je povinna se prokázat platnou vstupenkou. Návštěvníci mladší 15 let se smí po divadle pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby.
 7. Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků vůči pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.
 8. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pověřenou osobu nebo zástupce pořadatele. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.